Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

Vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo turinys formuojamas, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo programa (ją pritaikant) ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų (globėjų) lūkesčius.

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromos sąlygos ugdytis pagal jo gebėjimus ir galias; priešmokyklinio ugdymo mokytojas kartu su kitais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, vaiko tėvais (globėjais), kitais artimaisiais teikia reikiamą pagalbą, stiprindami vaiko motyvaciją mokytis, tobulėti, plėtoti kompetencijas, sumažinti, įveikti arba kompensuoti ugdymo procese kylančius sunkumus.

Vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams) gali būti koordinuotai teikiama švietimo pagalba, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos, vadovaujantis „Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašu“. 

Ar priešmokyklinio amžiaus vaikas gali gauti mokytojo padėjėjo pagalbą?

Taip, švietimo įstaiga (jos savininko leidimu) gali steigti mokytojo padėjėjo etatą (vadovaujamasi švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Mokytojo padėjėjo etatas gali būti steigiamas, jei mokykloje mokosi mokinys, turintis vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalintis savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.

Kiek mokinių gali teikti pagalbą vienu etatu dirbantis logopedas, specialusis pedagogas tiflopedagogas ar surdopedagogas?

Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 patvirtintas „Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas“ reglamentuoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikėjus ir gavėjus bei pagalbos organizavimą.

Vienu etatu dirbantis logopedas teikia pagalbą:

ne daugiau kaip 30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir / ar  priešmokyklinio ugdymo programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba;

ne daugiau kaip 40 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba;

ne daugiau kaip 50 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba.

Vienu etatu dirbantis specialusis pedagogas teikia pagalbą:

ne daugiau kaip 24 specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdomiems  pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba (ne daugiau kaip 20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų turinčių kochlearinių implantų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo);

ne daugiau kaip 27 specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdomiems  pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba (ne daugiau kaip 20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų turinčių kochlearinių implantų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo).

Vienu etatu dirbantis tiflopedagogas ar surdopedagogas teikia pagalbą:

ne daugiau kaip 24 turintiems regos ar klausos sutrikimų (tarp jų turintiems kochlearinius implantus) turintiems mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

ne daugiau kaip 22 mokiniams, turintiems atitinkamai regos ar klausos sutrikimų, ugdomiems pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas (taip pat ir turintiems kochlearinius implantus).

Atnaujinimo data: 2024-05-23