Priešmokyklinio ugdymo grupių steigimas

Priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose: pradinėse, pagrindinėse, progimnazijose, gimnazijose, mokyklose-daugiafunkciuose centruose, universaliuose daugiafunkciuose centruose, profesinėse mokyklose, kitose įstaigose ar patalpose, jeigu jos atitinka higienos normų reikalavimus.

Metodines rekomendacijas nevalstybiniams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų teikėjams dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir grupių steigimo galima rasti čia: Nevalstybinės įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo programas, steigimo etapai.

Kiek vaikų gali būti ugdoma grupėje?

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 priešmokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų. Šioje higienos normoje nustatytas toks vaikų skaičiaus:

  1. nuo gimimo iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 10 vaikų;
  2. nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 12 vaikų;
  3. nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 16 vaikų;
  4. vienas sutrikusio intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, silpnaregis, turintis judesio ir padėties, elgesio, žymių kalbos ar kitų komunikacijos, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią vaikas ugdomas integruotai, prilyginamas dviem tos grupės, kurioje ugdomas, vaikams, todėl atitinkamai mažinamas 5.1–5.8 papunkčiuose nustatytas grupės vaikų skaičius.

Specialiosios grupės formuojamos taip:

  1. turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą – ne daugiau kaip 6 vaikai; aklųjų – ne daugiau kaip 6 vaikai; silpnaregių – ne daugiau kaip 10 vaikų; sutrikusios klausos – ne daugiau kaip 6 vaikai; turinčių žymių kalbos ar kitų komunikacijos sutrikimų – ne daugiau kaip 10 vaikų; turinčių judesio ir padėties sutrikimų – ne daugiau kaip 8 vaikai; turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią – ne daugiau kaip 6 vaikai; turinčių kompleksinę negalią (ir judesio bei padėties sutrikimų) – ne daugiau kaip 3 vaikai;
  2. mišrioje specialiojoje grupėje – ne daugiau kaip 10 vaikų. Vienas vaikas, turintis įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią, aklasis, ugdomas mišrioje specialiojoje grupėje, prilyginamas dviem šios grupės vaikams, o turintis kompleksinę negalią (ir judesio bei padėties sutrikimų) – trims grupės vaikams, todėl atitinkamai mažinamas grupės vaikų skaičius.

Atnaujinimo data: 2024-05-23