Kada vaikai priimami ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą?

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Prieš priimant sprendimą vaiką leisti ugdytis vienais metais anksčiau, tėvams (globėjams) siūloma kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje gyvena, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Šių tarnybų rekomendacijas tėvai (globėjai) turi gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos. Susipažinę su išvadomis, sprendimą vaiką leisti ar neleisti ugdytis anksčiau priima tėvai (globėjai).

Nuo 2022-09-01 galioja Švietimo įstatymo nuostata, jeigu vaikui priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 5 metai, tai jam gali būti suteikta galimybė ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą dvejus metus, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarka ir Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarka.   

Priėmimas į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono švietimo įstaigas

Priėmimas į Mickūnų vaikų lopšelio-darželio, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos, Lavoriškių gimnazijos,  Eitminiškių gimnazijos, Riešės gimnazijos, Buivydiškių pagrindinės mokyklos, Bukiškio progimnazijos, Vilniaus agroekologijos mokymo centro ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Grupės sudaromos vadovaujantis  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T3-326 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnaujamų teritorijų nustatymo“ nustatytais kriterijais, tvarka ir aptarnaujamų teritorijų paskirstymu.

Aptarnavimo teritorijų paskirstymas

Aprašas

Ar priešmokyklinis ugdymas yra privalomas?

Taip. Pagal galiojantį Švietimo įstatymą privalomas ir valstybės garantuojamas ugdymas iki 16 metų pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. 

Priešmokyklinis ugdymas gali būti organizuojamas 4 val., 6 val., 8 val., 10 val. ar kt. val. per dieną. Savininkas (valstybė, savivaldybė ar kitas švietimo teikėjas) priima sprendimą, kokį priešmokyklinio ugdymo modelį pasirinks organizuodamas ugdymosi procesą, vadovaudamasis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašu.

Priimant vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę tėvai (globėjai) ir mokykla pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga bei kita šeimai ir mokyklai svarbi informacija (pavyzdžiui, ugdymo laikas per dieną, savaitę ar metus, atostogų laikas, susitarimai dėl vaiko maitinimo, saugumo, miego, fotografavimo, kito neformalaus ugdymo ar priežiūros ir kt.).

Kokie reikalavimai grupėje dirbantiems pedagogams?

Reikalavimus mokytojų kvalifikacijai reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas „Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“. Aprašas nustato kvalifikacijas, būtinas dirbti mokytoju pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, atvejus, kada asmenys laikomi turintys pedagogo kvalifikaciją, ir kvalifikacijas, priskiriamas pedagogo kvalifikacijai.

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

Atitinkamas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas ir pagrindinio, vidurinio ugdymo programų dalykų programas gali vykdyti asmenys, įgiję išsilavinimą / specialybę ar baigę studijų programą, arba kitais atvejais, kuomet mokytojai gali ugdyti (mokyti) mokinius pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, dalykų sritis, kitus dalykus, neatitinkančius jų išsilavinimo ar baigtos studijų programos:

1. mokytojas turi ne mažesnį kaip 15 metų atitinkamo dalyko / ugdymo programos darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d.;

2. mokytojas turi aukštąjį išsilavinimą, aukštojoje mokykloje baigęs ne trumpesnį kaip 60 studijų kreditų dalyko ar pedagoginės specializacijos modulį ar studijų metu yra baigęs dalyko ar pedagoginės specializacijos dalykų ne mažiau kaip 60 studijų kreditų;

3. mokytojai, turintys aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją ir pradėję studijuoti mokomąjį dalyką (ugdymo specializaciją) atitinkančią studijų arba mokomojo dalyko (ugdymo specializacijos) modulio programą, gali ugdyti (mokyti) mokinius pagal jo studijas atitinkančius mokomuosius dalykus (ugdymo specializaciją), bet ne ilgiau kaip 3 metus;

4. kiti reikalavimai, kuriuos galima rasti aukščiau paminėtame dokumente.

Meninio ir fizinio ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą gali mokyti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokytojas arba dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų.

Rekomenduojama, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, įgyvendinantiems ugdymą lietuvių kalba (valstybine) pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, išklausyti ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) lietuvių kalbos mokymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose metodikos kursą, vadovaujantis 2020 m. lapkričio 30 d. Nr. V-1861 "Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. Įsakymo Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimu"

Atnaujinimo data: 2023-11-18