BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Vidurinis ugdymas

Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (gimnazijų III–IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. Į programą gali būti įtraukti profesinio mokymo programos moduliai. Pagal vidurinio ugdymo programą galima mokytis gimnazijose, profesinėse mokyklose.  

Mokiniai taip pat gali rinktis ugdymą, labiau atitinkantį jų vertybes, pasaulėžiūrą, religinius įsitikinimus, filosofines pažiūras. Toks ugdymas teikiamas netradicinio ugdymo mokyklose. Netradicinio ugdymo mokyklos gali dirbti pagal savo pačių pasirengtas programas, tačiau bendras mokomųjų dalykų ir atskiram dalykui skiriamų valandų skaičius nuo valstybiniuose bendruosiuose ugdymo planuose numatytųjų gali skirtis ne daugiau kaip 25 procentais.

Mokinys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (gimnazijos III klasę) priimamas, pateikęs pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pagrindinį išsilavinimą liudijantį dokumentą. Mokinys, baigęs pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą. Jis turi pateikti pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą. 

Jei mokinys baigė užsienio valstybės arba tarptautinės organizacijos pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį, jis priimamas mokytis kartu su bendraamžiais, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę). Jei iš pateiktų dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų paaiškėja, kad jo pasiekimai aukštesni arba žemesni, nei numatyti ugdymo programoje, pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, toks mokinys turi teisę mokytis atitinkamai aukštesnėje klasėje arba klase žemiau, tačiau tokiu atveju reikalingas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas. 

Mokinio kėlimas į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimas

Mokinys, turintis patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę. 

Vidurinio ugdymo IV gimnazijos klasės mokinys, turintis patenkinamus visų dalykų, kurių privalėjo mokytis, metinius įvertinimus, atlikęs socialinę praktiką, laikomas baigusiu šią ugdymo programą. 

Ugdymo programos kartojimas

Gimnazijos IV klasės mokinys, turintis bent vieną nepatenkinamą dalyko metinį įvertinimą, kartoti programos nepaliekamas. Jis kitąmet gali mokytis atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti. Gimnazijos IV klasės mokinys tik dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., ligos) einamaisiais mokslo metais nutraukęs mokymąsi, kitais mokslo metais gali mokytis pagal tą pačią ugdymo programos dalį (kartoti tos klasės ugdymo programą) arba tęsti nutrauktą mokymąsi.

Nuosekliojo ugdymo tvarka 

Mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimas

Kokie reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs vidurinio ugdymo programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“ ir išlaikęs lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą bei dar vieną pasirinktą bet kurio dalyko egzaminą, jei nuo egzaminų laikymo asmuo nėra atleistas.

Asmeniui išduodamas brandos atestatas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys įgijo šį išsilavinimą.

Kokie reikalavimai socialinių įgūdžių programai baigti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs šią programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“.

Asmeniui išduodamas vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys mokėsi ir baigė šią programą.

Mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento dublikato išdavimas, pakeitus duomenis apie savo lytį, kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu

Asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka ar teismo sprendimu pakeitęs asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente duomenis apie savo lytį kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu, ir norėdamas gauti išsilavinimo dokumento dublikatą su įrašytais naujais asmens duomenimis, mokyklai pateikia prašymą, asmens duomenų keitimo faktą patvirtinančius dokumentus, atiduoda išsilavinimo dokumentą, apmoka su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas (jei mokymosi pasiekimus patvirtinantis dokumentas spausdinamas blanke).

Išduodant dublikatą, jame nurodomi asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodyti duomenys: asmens pavardė ir vardas, asmens kodas. Kiti duomenys, įrašyti mokyklos archyve saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale), negali būti pakeisti.

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

Bendrosios programos pagal PPVUP sritis:

Vidurinis ugdymas 

 

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Mokinių atostogos

 

2022–2023  mokslo metai

 

Rudens atostogos 

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos 

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 

 

Archyvas

Ugdymas anglų kalba 

Anglų kalba, išskyrus lietuvių kalbą ir literatūrą, mokoma tarptautinio bakalaureato (IB) klasėse. Tarptautinio bakalaureato programas (Primary Years Pprogramme, Middle Years Programme ir Diploma Programme) siūlo šios mokyklos:

Vilniaus tarptautinė mokykla (PYP ir MYP)

Vilniaus licėjus (DP)

Kauno jėzuitų gimnazija (DP)

Šiaulių Didždvario gimnazija (DP)

Tauragės „Versmės“ gimnazija (DP)

Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje (DP)

Vilniaus privati gimnazija (DP) 

Alytaus šv. Benedikto gimnazija (DP)

Kauno Jono Jablonskio gimnazija (DP)

„Erudito“ licėjus (DP)

Vilniaus tarptautinė mokykla taip pat vykdo Cambridge International AS/A Level programą.

Galimybę baigti vidurinio ugdymo programą anglų kalba taip pat suteikia
Klaipėdos licėjus
Klaipėdos mokykla „Universa Via“

Pagrindinio ugdymo programą anglų kalba vykdo VIMS – International Meridian School
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą – Karalienės Mortos mokykla

Ugdymas prancūzų kalba

Prancūzų kalba galima mokytis Vilniaus prancūzų tarptautiniame licėjuje.

Ugdymas lenkų, rusų, baltarusių, vokiečių kalbomis

Tautinių mažumų mokyklose mokoma rusų, lenkų, baltarusių, vokiečių kalbomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22