Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

Vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo turinys formuojamas, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa (ją pritaikant) ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų (globėjų) lūkesčius.

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromos sąlygos ugdytis pagal jo gebėjimus ir galias; ikimokyklinio ugdymo mokytojas kartu su kitais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, vaiko tėvais (globėjais), kitais artimaisiais teikia reikiamą pagalbą, stiprindami vaiko motyvaciją ugdytis, tobulėti, plėtoti kompetencijas, sumažinti, įveikti arba kompensuoti ugdymo procese kylančius sunkumus.

Vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų, ir jų tėvams gali būti koordinuotai teikiama švietimo pagalba, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos, vadovaujantis „Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašu“. Šių paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

Ar ikimokyklinio ugdymo programoje dalyvaujantis vaikas gali gauti mokytojo padėjėjo pagalbą?

Mokykla (mokyklos savininko leidimu) gali steigti mokytojo padėjėjo etatą, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Mokytojo padėjėjo etatas gali būti steigiamas, jei švietimo įstaigoje mokosi mokinys, turintis vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalintis savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.

Kokiam vaikų skaičiui gali teikti pagalbą vienu etatu dirbantis logopedas, specialusis pedagogas tiflopedagogas ar surdopedagogas?

Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 patvirtintas „Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas“ reglamentuoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikėjus ir gavėjus bei pagalbos organizavimą.

Vienu etatu dirbantis logopedas teikia pagalbą ne daugiau kaip 30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba.

Vienu etatu dirbantis specialusis pedagogas teikia pagalbą ne daugiau kaip 24 specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba (ne daugiau kaip 20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų turinčių kochlearinių implantų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo).

Vienu etatu dirbantis tiflopedagogas ar surdopedagogas teikia pagalbą ne daugiau kaip 24 turintiems regos ar klausos sutrikimų (tarp jų turintiems kochlearinius implantus) turintiems vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Atnaujinimo data: 2024-05-23