BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Vaikų priėmimas

Kada vaikai priimami ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą?

Į mokyklas, kurios įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, priimami vaikai nuo gimimo iki 6 (atskirais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę.

Priėmimo į mokyklą tvarką ir prioritetus nustato savininkas: savivaldybė, valstybė ar privatus savininkas. Ketindami leisti vaiką į pasirinktą mokyklą, tėvai (globėjai) turi pateikti rašytinį ar elektroninį prašymą mokyklos vadovui ar savivaldybei, jeigu priėmimas savivaldybėje yra vykdomas centralizuotai.

Priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę tėvai (globėjai) ir mokykla pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga bei kita šeimai ir mokyklai svarbi informacija (pavyzdžiui, ugdymo laikas per dieną, savaitę ar metus, atostogų laikas, susitarimai dėl vaiko maitinimo, saugumo, fotografavimo, kito neformalaus ugdymo ar priežiūros ir kt.). Pradėjus lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę, pasirašoma nauja mokymo sutartis.

Priėmimas į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono švietimo įstaigas

Priėmimas į Mickūnų vaikų lopšelio-darželio, Rudaminos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos, Lavoriškių gimnazijos, Eitminiškių gimnazijos, Riešės gimnazijos, Buivydiškių pagrindinės mokyklos, Bukiškio progimnazijos, Vilniaus agroekologijos mokymo centro ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Grupės sudaromos vadovaujantis  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T3-326 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnaujamų teritorijų nustatymo“ nustatytais kriterijais, tvarka ir aptarnaujamų teritorijų paskirstymu.

Aptarnavimo teritorijų paskirstymas 

Aprašas 

Kada ikimokyklinis ugdymas yra privalomas?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-735/A1-459 „Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, privalomas ikimokyklinis ugdymas gali būti skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, ar dėl kitų teisės akte išvardintų priežasčių. Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymą ir skyrimą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams organizuoja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

Savivaldybės administracijos direktorius skiria privalomą ikimokyklinį ugdymą, atsižvelgęs į gautus siūlymus iš savivaldybės Vaiko gerovės komisijos. Paskirtas vaikui privalomas ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti per penkias darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos. Jei dėl objektyvių priežasčių privalomo ikimokyklinio ugdymo per nurodytą terminą suteikti negalima, privalomas ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti artimiausiu metu, išnykus ar pašalinus priežastis, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos.

Nuo 2021-09-01 iš valstybės biudžeto privalomam ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (vaikams iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, ugdyti, maitinti ir vežioti) vadovaujantis "Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 8, 24, 36, 47 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymu" patvirtintu 2020 m. lapkričio 10 d. Nr. XIII-3416 bus skirtos papildomos lėšos. Šios lėšos savivaldybėms bus paskirstomos vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu. Šio nutarimo pagrindu, mokyklų savininkams privalomam ikimokykliniam ugdymui užtikrinti, bus skirta lėšų pagal tai, kiek vaikų bus privalomai ugdoma pagal ikimokyklinio ugdymo programas rugsėjo 1 dienai.

Kokie reikalavimai grupėje dirbantiems pedagogams?

Reikalavimus mokytojų kvalifikacijai reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintas „Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“. Aprašas nustato kvalifikacijas, būtinas dirbti mokytoju pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, atvejus, kada asmenys laikomi turintys pedagogo kvalifikaciją, ir priskiriamas pedagogui kvalifikacijas.

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

Atitinkamas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas ir pagrindinio, vidurinio ugdymo programų dalykų programas gali vykdyti asmenys, įgiję išsilavinimą / specialybę ar baigę studijų programą, arba kitais atvejais, kuomet mokytojai gali ugdyti (mokyti) mokinius pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, dalykų sritis, kitus dalykus, neatitinkančius jų išsilavinimo ar baigtos studijų programos:

  1. mokytojas turi ne mažesnį kaip 15 metų atitinkamo dalyko / ugdymo programos darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d.;
  2. mokytojas turi aukštąjį išsilavinimą, aukštojoje mokykloje baigęs ne trumpesnį kaip 60 studijų kreditų dalyko ar pedagoginės specializacijos modulį ar studijų metu yra baigęs dalyko ar pedagoginės specializacijos dalykų ne mažiau kaip 60 studijų kreditų;
  3. mokytojai, turintys aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, ir pradėję studijuoti mokomąjį dalyką (ugdymo specializaciją) atitinkančią studijų arba mokomojo dalyko (ugdymo specializacijos) modulio programą, gali ugdyti (mokyti) mokinius pagal jo studijas atitinkančius mokomuosius dalykus (ugdymo specializaciją), bet ne ilgiau kaip 3 metus.

           Ir kiti reikalavimai, kuriuos galima rasti aukščiau paminėtame dokumente.

Meninio ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą gali mokyti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokytojas arba dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų.

Rekomenduojama, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, įgyvendinantiems ugdymą lietuvių kalba (valstybine) pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, išklausyti ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) lietuvių kalbos mokymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose metodikos kursą, vadovaujantis 2020 m. lapkričio 30 d. Nr. V-1861 "Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. Įsakymo Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimu"

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-06