Sumanioji specializacija

SUMANIOJI SPECIALIZACIJA – tai Europos Sąjungos nacionalinės ar regioninės mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, kuriose nustatyti prioritetai, siekiant įgyti konkurencinio pranašumo didinant mokslinių tyrimų ir inovacijų privalumus ir derinant juos su verslo poreikiais.

Sumanioji specializacija Europos Sąjungos 2021–2027 m. finansavimo laikotarpiu integruota pirmajame politikos tiksle (Konkurencingesnė ir pažangesnė Europa), pagal kurį skirstant Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšas reikia atsižvelgti į sumaniosios specializacijos prioritetus.

Lietuvoje 2022 m. rugpjūčio 17 d. patvirtinta Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcija. Šia sumaniosios specializacijos koncepcija siekiama užtikrinti investavimo į sumaniosios specializacijos prioritetus tvarumą ir tęstinumą, tikslingiau nukreipti investicijas į rezultatyviausias bei didžiausią potencialą turinčias sritis ir sudaryti galimybes atliepti skirtingus nustatytų prioritetų plėtros poreikius.

Lietuvos sumaniosios specializacijos 2021-2027 metų prioritetai ir jų tematikos:

MTEPI prioritetasPrioriteto tematika
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
 1. Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai
 2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai
 3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui
 4. Saugus maistas ir tvarūs agrobiologiniai ištekliai
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
 1. Fotonika ir lazerinės technologijos
 2. Pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos
 3. Lanksčios produktų kūrimo, gamybos ir procesų valdymo, dizaino technologijos
 4. Energijos vartojimo efektyvumas, išmanumas
 5. Atsinaujinantys energijos ištekliai
Informacinės ir ryšių technologijos
 1. Dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, įvairiarūšė analizė, apdorijimas ir diegimas
 2. Daiktų internetas
 3. Kibernetinis saugumas
 4. Finansinės technologijos ir blokų grandinės
 5. Audiovizualinių medijų technologijos ir socialinės inovacijos
 6. Išmaniosios transporto sistemos

Sumaniosios specializacijos įgyvendinimo procesus koordinuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Koordinavimo ir įgyvendinimo lygmeniu dalyvauja Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koordinavimo grupė. Tai kolegialiai veikiantis patariamasis sumaniosios specializacijos įgyvendinimo organas, kuris padeda užtikrinti sklandų tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant minėtą koncepciją, tobulinant sumaniosios specializacijos procesus. Koordinavimo grupė dalyvauja stebėsenoje: tariasi dėl sumaniosios specializacijos eigos, vertinimo, rezultatų ir teikia rekomendacijas dėl strateginių sprendimų. Koordinavimo grupę sudaro ir jai pirmininkauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Atnaujinimo data: 2023-11-18