>

Sumanioji specializacija 2014–2020 m.

SUMANIOJI SPECIALIZACIJA – tai Europos Sąjungos nacionalinės ar regioninės mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, kuriose nustatyti prioritetai, siekiant įgyti konkurencinio pranašumo didinant mokslinių tyrimų ir inovacijų privalumus ir derinant juos su verslo poreikiais. Sumanioji specializacija oficialiai apibrėžta ES reglamente Nr. 1303/2013

Būtinybę Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms parengti savo sumaniosios specializacijos strategijas suformavo Europos Komisija, siekdama veiksmingiau naudoti lėšas ir išteklius, skirtus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų sistemos plėtrai. Taip sumanioji specializacija tapo viena iš ES taisyklių, siekiant valstybėms narėms pasinaudoti MTEP ir inovacijų plėtrai skirtomis lėšomis.

Lietuvoje pažangiosios specializacijos strategija įtvirtinta Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje.

Programoje nurodyti Lietuvos sumaniosios specializacijos prioritetai:

  • agroinovacijos ir maisto technologijos;
  • energetika ir tvari aplinka;
  • informacinės ir ryšių technologijos;
  • įtrauki ir kūrybinga visuomenė;
  • nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
  • sumanus, netaršus, integruotas (susietas) transportas;
  • sveikatos technologijos ir biotechnologijos.

Įgyvendinti programą yra skirtas sumaniosios specializacijos programos įgyvendinimo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo srityje bendrasis veiksmų planas. Šiame veiksmų plane išdėstytos studijų ir MTEP politikos priemonės, prisidedančios prie sumaniosios specializacijos strategijos įgyvendinimo, pagrindžiami šių priemonių pagrindu planuojami įgyvendinti projektai.

Atnaujinimo data: 2023-11-18