>

Siekiant suteikti vieningą, kokybišką kompetencijų vertinimo (pripažinimo), siekiantkvalifikacijos, paslaugą, nustatyta, kad asmenys laiko vieningą visai Lietuvai, standartizuotą kompetencijų teorinės dalies testą. Praktinės dalies kompetencijų vertinimas (vertinant IV–V lygio kompetencijas, reglamentuojamas Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – LTKS), vyksta pasitelkto teikėjo, profesinio mokymo teikėjo, turinčių užduočiai atlikti reikalingą techninę įrangą ir priemones, patalpoje arba realioje darbo vietoje, aprūpintoje reikalinga technine įranga ir priemonėmis. 

Sukurta teisinė galimybė asmens įgytas kompetencijas vertinti darbdaviui ar jo darbuotojui, kurį į kompetencijų vertinimo komisiją deleguoja švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu akredituota kompetencijų vertinimo institucija. Institucija, siekianti įgyti teisę vertinti (pripažinti) kompetencijas, vadovaujasi Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1223 „Dėl Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame nustatyta dokumentų teikimo, nagrinėjimo, akreditacijos suteikimo, atsisakymo ją suteikti, akreditacijos galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, akreditacijos galiojimo panaikinimo tvarka. Akredituotą kompetencijų vertinimo instituciją profesinio mokymo teikėjas pasirenka teisės aktų nustatyta tvarka. Akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų sąrašas skelbiamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro interneto svetainėje. Nustatant vieno asmens kompetencijų vertinimo išlaidas, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodikos patvirtinimo“. Lėšas asmens kompetencijoms vertinti apskaičiuoja ministerija, vadovaudamasi metodikos nuostatomis, ir skelbia ministerijos interneto svetainėje. Asmuo, kuris nėra priimtas mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą, tačiau pageidaujantis, kad jo neformaliojo profesinio mokymosi ar savišvietos būdu įgytos kompetencijos būtų įskaitytos (pripažintos) kaip kvalifikacija arba jos dalis, gali kreiptis į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą ir gauti informaciją apie kompetencijų vertinimo (pripažinimo) paslaugą teikiantį teikėją. 

Kompetencijų vertinimą koordinuojančio ir organizuojančio Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro svetainėje skelbiama su kompetencijų vertinimo ir pripažinimo organizavimu bei vykdymu susijusi informacija ir kompetencijų vertinimo tvarkaraštis.

Teisės aktai

  1. Kompetencijų vertinimo lėšų paskirstymo tvarkos aprašas
  2. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas
  3. Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas
  4. Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos aprašas
  5. Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodika
  6. Lėšos asmens kompetencijoms vertinti (2022 m.)
  7. Lėšos asmens kompetencijoms vertinti (2023 m.)
  8. Lėšos asmens kompetencijoms vertinti (2024 m.)

Atnaujinimo data: 2024-01-29