>

Profesinis mokymas yra pirminis ir tęstinis.

Pirminis profesinis mokymas skirtas ne jaunesniems kaip 14 metų amžiaus asmenims, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją. Mokiniams sudarytos galimybės kartu su profesine kvalifikacija įgyti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Profesinio mokymo įstaigų absolventai, įgiję brandos atestatą, gali stoti į aukštąsias mokyklas. Stojantiems į tos pačios švietimo srities aukštojo mokslo studijų programas suteikiami papildomi balai.

Formalusis pirminis profesinis mokymas teikiamas asmenims, turintiems pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, specialiųjų poreikių asmenims, taip pat, asmenims, neturintiems vidurinio ar pagrindinio išsilavinimo, tačiau kartu su kvalifikacija siekiantiems įgyti ir pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti, yra ir formalusis, ir neformalusis. Tęstinio formaliojo profesinio mokymo programos skirtos įvairaus išsilavinimo asmenims. Besimokantiesiems gali būti keliami praktinės veiklos patirties arba būtinos kvalifikacijos reikalavimai.

Formalųjį profesinį mokymą gali vykdyti ir kiti profesinio mokymo teikėjai, kuriems profesinis mokymas nėra pagrindinė veikla – įmonės, įstaigos ir kitos organizacijos.

Neformalųjį profesinį mokymą pagal poreikį gali teikti kiekvienas mokymo teikėjas. Neformalusis profesinis mokymas teikiamas pagal asmens ar darbdavio poreikį (užsakymą).

Aktuali informacija apie stojimą į profesinio mokymo programas: https://igykprofesija.lt/

Atnaujinimo data: 2023-11-18