Priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyksta centralizuotai internetu. Stojantieji registruojasi, prašymus priimti mokytis teikia, konsultuojami ir informuojami apie priėmimo veiksmus ir rezultatus LAMA BPO informacinėje sistemoje.  Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija apie profesinio mokymo įstaigas ir profesinio mokymo programas, į kurias vykdomas priėmimas.

Profesinio mokymo įstaigos sudaro prieigą prie kompiuterio prašymui pateikti stojantiesiems, neturintiems galimybės pateikti prašymo internetu, teikia informaciją apie jų teikiamas profesinio mokymo programas.

Asmenys  mokytis į profesinio mokymo programas priimami pagal jose nustatytus reikalavimus  išsilavinimui. Asmenys, kurie nėra įgiję kvalifikacijos, priimami į pirminio profesinio mokymo programas, o asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją, priimami į tęstinio profesinio mokymo programas, skirtas kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį standartą atitinkančioms kompetencijoms, siekiant kvalifikacijos (arba jos dalies) įgyti.

Pirminio profesinio mokymo programų apimtis matuojama kreditais. Ilgiausios programos trukmė iki 2 metų arba 3 metų, jei asmuo kartu mokosi ir pagal vidurinio ugdymo programą. Mokymas profesinio mokymo įstaigoje pagal profesinio mokymo programas pirmai kvalifikacijai įgyti yra finansuojamas valstybės lėšomis. Mokiniams, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, mokama stipendija, o gerai besimokantieji ją gauna didesnę.

Pirminioprofesinio mokymo programos teikiamos asmenims, kurie:

yra įgiję vidurinį išsilavinimą ir siekia įgyti pirmą kvalifikaciją;

yra įgiję pagrindinį išsilavinimą ir siekia įgyti kvalifikaciją ir kartu įgyti vidurinį išsilavinimą;

yra įgiję pagrindinį išsilavinimą ir siekia įgyti pirmą kvalifikaciją;

neįgiję pagrindinio išsilavinimo (ne jaunesni kaip 14 metų, o asmenys iki 16 metų privalo mokytis ir pagal pagrindinio ugdymo programą);

kurie mokėsi ar baigė individualizuotas pagrindinio ugdymo ar specialiojo ugdymo programas.

Formaliojo tęstinio profesinio mokymo programų apimtis matuojama kreditais. Ilgiausia trukmė iki 11 mėnesių. Įgiję daugiau nei dvi kvalifikacijas asmenys priimami į valstybės nefinansuojamas vietas.

Profesinis mokymas gali būti organizuojamas mokykline forma profesinio mokymo įstaigoje arba pameistrystės forma, kai praktinio mokymo dalis vykdoma įmonėje, organizacijoje ar ūkininko ūkyje, teorinė dalis – profesinio mokymo įstaigoje.

Pagal mainų projektus nemažai mokinių dalyvauja tarptautinėse mobilumo programose, išvyksta dalies programos mokytis į užsienio šalis, dalyvauja olimpiadose, profesinio meistriškumo konkursuose.

Daugelis profesinio mokymo įstaigų suteikia mokiniams galimybę gyventi bendrabutyje.

Profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programas, suteikiamos rudens, šv. Kalėdų, šv. Velykų ir vasaros atostogos, o mokiniams, kurie siekia kitos kvalifikacijos, rudens atostogos gali būti nesuteikiamos.

Profesinio mokymo įstaigų mokiniai turi geras sąlygas patenkinti savo pomėgius: dalyvauti kūrybinėje, kultūrinėje veikloje, sportuoti ir kt.

Informacijos apie profesinio mokymo įstaigų atvirų durų dienas, stojimo ir mokymosi sąlygas ieškokite jų interneto svetainėse.

Teisės aktai, reglamentuojantys priėmimą į profesinį mokymą:

  1. Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašas
  2. Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas
  3. Profesinio mokymo sutartims keliamų reikalavimų ir šių sutarčių registravimo tvarkos aprašas
  4. Valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų profesinio mokymo vietų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas

Atnaujinimo data: 2023-11-18