Lietuvoje baigiama įgyvendinti profesinio mokymo turinio pertvarka, kurios pagrindu rengiama modulinė profesinio mokymo sistema. Yra parengta per 170 modulinių profesinio mokymo programų skirtingoms kvalifikacijoms ir dar daugiau profesinio mokymo programų, skirtingiems kvalifikacijų lygiams (nuo II iki V pagal LTKS).   Profesinio mokymo programa rengiama, vadovaujantis atitinkame ūkio sektoriaus profesiniame standarte nustatytos kvalifikacijos aprašu ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  nustatytais reikalavimais.  Kai pageidaujama kvalifikacija nėra aprašyta atitinkamo ūkio sektoriaus profesiniame standarte – tai profesinio mokymo programos teikėjas ar bet kuris Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo (toliau  ̶  Rengėjas) turi teisę inicijuoti ir (arba) rengti  profesinio mokymo programą ar jos modulį. Rengėjas pirmiausiai turėtų kreiptis į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą dėl kvalifikacijos aprašo parengimo. Parengus kvalifikacijos aprašą, atnaujinamas atitinkamas profesinis standartas, ir tik tada yra rengiama profesinio mokymo programa ar modulis. Formaliojo profesinio mokymo programą sudaro privalomieji  ir pasirenkamieji moduliai. Modulio apimtis nustatoma mokymosi kreditais, vadovaujantis ECVET rekomendacija. Pirminiame profesiniame mokyme privalomieji moduliai yra: įvadinis modulis, bendrieji  moduliai, kvalifikaciją sudarančioms kompetencijos įgyti ir baigiamasis modulis. Tęstiniame profesiniame mokyme privalomieji moduliai yra: kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai ir baigiamasis modulis, o bendrieji moduliai, skirti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose ir darbuotojų saugos ir sveikatos kompetencijoms ugdyti, integruojami į kompetencijoms įgyti skirtų modulių turinį.

Visas modulines profesinio mokymo programas galima rasti: www.kpmpc.lt

Nuo 2020 metų priėmimas per LAMA BPO informacinę sistemą vykdomas tik į modulines (tiek pirminio, tiek tęstinio) profesinio mokymo programas.

Teisės aktai:

  1. Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-925
  2. Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-741

Atnaujinimo data: 2023-11-18